Roky 2009 - 2017

Soukromé podnikání v oboru vodohospodářství.

 

Projektová činnost ve výstavbě.

Technický dozor investora při realizaci staveb.

Poradenství a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Testování, měření, analýzy a kontroly.

Projektování pozemkových úprav.

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.

Fotografické služby.

 

 

Konkrétní akce:

Oprava Jarošova rybníka, k.ú. Stonařov, p.č. 40

    Projekt odbahnění rybníka, dosypání tělesa hráze, rekonstrukce výpustného zařízení, oprava bezpečnostního přelivu.

Malá vodní nádrž - Olešnice, k.ú. Olešnice u Okrouhlice, p.č. 884

    Výstavba malé vodní nádrže s rozsáhlým litorálním pásmem, získány finance z dotačního titulu Operační program
Životní prostředí.

Malá vodní nádrž k.ú. Ždírec na Moravě, p.č. 539/7, 457/18 a 551/5

    MVN byla navržena jako nádrž sloužící pro podporu plnění funkce lesa.

Revitalizace území v lokalitě "Zvonička, k.ú. Zbilidy"

    Malá vodní nádrž respektující okolní krajinu a provedena přírodě blízkým způsobem.

Odbahnění rybníka v obci Smilov, k.ú. Smilov u Štoků, p.č. 69

    Odbahnění návesního rybníku, rekonstrukce hráze, oprava výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu.

Revitalizace Loučského potoka a retenční nádrž, k.ú. Beranovec, p.č. 259, 176/1, 176/2 a 176/3

    MVN vyprojektována podle dotačních kritérií Operačního programu životního prostředí.

Obnova rybníka Kadolecký, k.ú. Staré Město pod Landštejnem, p.č. 3108

    Projekt na nádrž k získání dotace SZIF (Státní zemědělský intervenční fond).

Výstavba vodní nádrže Cechů v k.ú. Malý Pěčín

    Projektová dokumentace pro rybník "na zelené louce".

Výstavba vodní nádrže na p.č. 1172, 1174, 1175 a 1177 v k.ú. Dušejov

    Vodní nádrž splňující podmínky ochrany životního prostředí s extenzivním chovem ryb.

Odbahnění a rekonstrukce rybníku Šoch, p.č. 2372 a 2373 v k.ú. Olšany u Telče

    Odbahnění a rekonstrukce MVN ve volné krajině.

Odbahnění a rekonstrukce rybníku Výšky, p.č. 2070 v k.ú. Olšany u Telče

    Odbahnění a rekonstrukce rybníčku mezi zemědělskými pozemky.

Výstavba retenční nádrže na p.č. 2289, 2340/1 a 2341 v k.ú. Olšany u Telče

    Návrh retenční nádrže sloužící k zachycení povodňových průtoků na toku.

Výstavba rybníka "Prostřední" v k.ú. Ždírec a Měšín

    Nová MVN umístěna do stávající soustavy rybníků. Rybářsky využívaná nádrž k produkci ryb.

Výstavba retenční nádrže, k.ú. Chvalkovice u Dešné, p.č. 837/1, 838/6 a 839

    Nádrž s rozsáhlým retenčním objemem zvyšující ochranu území před povodněmi.

Malá vodní nádrž v k.ú. Jarošov n. Nežárkou na p.č. 129/3 a 256/2

    Rybník na okraji intravilánu obce s pokračující výstavbou nových rodinných domů na březích.

Výstavba retenční nádrže v k.ú. Urbanov na p.č. 117, 162/1 a 841/2

    Retenční prvek na toku řeky Moravská Dyje ku zmírnění povodňových stavů.

Výstavba rybochovné nádrže v k.ú. Jemnice na p.č. 1050/1, 1050/3 a 1052

    Sádkovací nádrž  navržená pro potřeby rybářského svazu - Moravský rybářský svaz.

Rekonstrukce MVN Kateřinka v k.ú. Lipnice nad Sázavou, p.č. 187

    Oprava návesního rybníčku (požární nádrž), rekonstrukce kamenných zdí, opraven břeh z kamenné rovnaniny,
výpustný objekt.

Malá vodní nádrž v k.ú. Chvojnov, p.č. 367/1, 367/3, 383 a 836/21

    Návrh malé vodní nádrže s respektováním chráněných rostlin a živočichů.

MVN Rybníček "Pod horou" na p.č. 156, 154/2, 154/4 a 154/1 v k.ú. Borovná

    Přírodě blízká nádrž, kompozičně citlivě zasazená do okolní krajiny s preferencí přirozeného přírodního rozvoje vodního společenství.

Místní komunikace v Jarošově nad Nežárkou, "Obytná zóna II"

    Návrh pro výstavbu místní komunikace v obytné zóně.

Společná opatření v k.ú. Pančava (město Jihlava) :

    -   MVN a revitalizace toku, Polní cesta, Průlehy a svodné příkopy

    Rozsáhlé řešení na podkladě Komplexní pozemkové úpravy. Navržena protierozní opatření (protierozní průlehy
a svodné příkopy) napojeny na revitalizovaný tok (odtrubnění meliorovaného toku), výstavba průtočných a neprůtočných tůní, malá vodní nádrž s litorálním pásmem. Návrh přístupové komunikace (polní cesta).

Domovní čistírna odpadních vod

    - čištění odpadních vod z novostavby rodinného domu

  •         na pozemku p.č. 604/14 v k.ú. Volfířov
  •         na pozemku p.č. 330/1 st. 191 v k.ú. Střížov
  •         na pozemku p.č. 1638/1 v k.ú. Batelov

 

Manipulační a provozní řád malé vodní nádrže (MPR MVN)

  •         Rybník zvaný "Dolňák" p.č. 1449 v k.ú. Kamenička
  •         Rybník zvaný "Horňák" p.č. 644 v k.ú. Kamenička
  •         Rybník zvaný "Nový" p.č. 85/1 v k.ú. Vržanov
  •         Rybník zvaný "Starý" p.č. 16 v k.ú. Vržanov
  •         Požární nádrž p.č. 1/1 v k.ú. Kamenička

 

Odbahnění a rekonstrukce "Obecního rybníka" na p.č. 2068 v k.ú. Růžená

    Rekonstrukce bezpečnostního přelivu nádrže, doplnění opevnění návodní strany hráze, vytěžení dnových sedimentů nádrže.

Zatrubnění vodoteče na pozemcích p.č. 2550/8, 2550/10 a 2550/12 v k.ú. Hodice

    Zaklenutí vodního toku do betonových trub DN 800 v prostoru tří soukromých zahrad.

 

Rozšíření ČOV v Pelhřimově

    -    prováděn technický dozor investora (TDI) při rekonstrukce městské čistírny odpadních vod

    V rámci intenzifikace ČOV Pelhřimov byla navýšena její kapacita na 43 000 EO. Stavební a technologické úpravy se dotkly všech objektů na čistírně (hrubé předčištění, biologické čištění, dmychárna a regulace dodávky kyslíku, chemická linka, dočištění odpadních vod, kalové hospodářství).

Technický dozor stavebníka (TDS)

    -    zajištění odborného dohledu autorizovaného vodohospodáře při realizaci stavby

  •         Výstavba retenční nádrže Jindřich, k.ú. Brtnice, p.č. 682/36
  •         MVN Rybníček "Pod horou" na p.č. 156, 154/2, 154/4 a 154/1 v k.ú. Borovná

 

Soustava nádrží "Podsedky" v k.ú. Panenská Rozsíčka, p.č. 245, 2452, 2455 ...

    Komplexní vodohospodářské řešení údolní nivy - rekonstrukce stávajících vodních nádrží, výstavba nových nádrží a neprůtočných tůní společně s revitalizovaným tokem v horní části dílčího povodí a návrh protierozních opatření chránících tuto lokalitu před splachy zemědělské půdy.

Rekonstrukce rybníka na Otavnicích na pozemku p.č. 2300 v k.ú. Hodice

Projednání akce odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže na úřadech a dotčených orgánech, zajištění laboratorního rozboru dnového sedimentu, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce, zajištění stavebního povolení akce, příprava podkladů pro žádost o dotaci.

Oprava požární nádrže v k.ú. Třeštice, p.č. 37

Projekční a inženýrské práce vedoucí k vydání souhlasu s rekonstrukcá požární nádrže (návesního rybníčku) v Třeštici na Vysočině.

Výstavba retenční nádrže „Velebův rybník“ v k.ú. Horní Myslová na p.č. 277/3

Projekční a inženýrské práce na obtočné vodní nádrži umístěné v údolní nivě významého vodního toku (Myslůvka). Nádrž bude sloužit především jako retenční prostor pro zachytávání povodňových vod a zpomalování odtoku povodňové vody z povodí.

Rekonstrukce rybníka "Hřebílko", k.ú. Radkov u Telče, p.č. 759/13, 759/19, 759/20 ...

Návrh opravy funkčních objektů nádrže společně s odbahněním zátopy nádrže, která je zanesena splachy z okolních zemědělských pozemků. Okolní terén je svažitý, přičemž agrotechnická a vegetační opatření na zemědělských pozemcích nejsou zrovna vždy vedeny v souladu s protierozní ochranou zemědělské půdy. Důsledkem je smyv úrodné zeminy (ornice) povrchovým odtokem s následnou kumulací ve vodní nádrži.

Sedimentační tůně v PR Havranka k.ú. Jiříkov u Kamene, p.č. 558/29

Projekt na obnovu vodního ekosystému v přírodním chráněném území, spočívající ve vybudování zádržného prvku splavenin unášených vodní erozí z dílčího povodí nad zájmovým územím.