Roky 2005 - 2007

 

AQUATEST a.s.   ( Praha )

 

Projektant vodohospodářských staveb

    Ve firmě Aquatest jsem byl členem týmu projektantů a podílel jsem se na akcích:

 

 Dešťové usazovací nádrže k silnici I/P Praha - Pavlov
           
Usazovací nádrže zachycující splachy dešťových vod znečištěné provozem motorových vozidel.

 

Protipovodňové úpravy toku Botič  ( Praha - Hostivař )
            Návrh stavebních úprav na stávajícím toku Botiče formou přírodě blízkého způsobu provedení.

 

Protipovodňová a protierozní opatření v katastru obce Bystřice  ( okr. Frýdek Místek )
            Komplexní krajinářská úprava s cílem snížit erozní zatížení území a snížit odtokovou rychlost srážkových vod
            z území.

 

Protipovodňová opatření na toku Moravice  ( okr. Bruntál )
            Technická opatření k ochraně města Břidličná spočívající ve výstavbě betonové protipovodňové zdi s mobilními
            prvky v místech přístupu.

 

 Odkanalizování obcí Dolní Zálezly a Verneřice
           
Návrh kanalizační sítě včetně způsobu likvidece (návrh čistírny odpadních vod).

 

Vodní zdroj Babice
            Projekt studny s akumulační zdrží k zasobení pitnou vodou pro 27 rodinných domů.