Roky 2009 - 2024

Soukromé podnikání v oboru vodohospodářství.

 

Projektová činnost ve výstavbě.

Technický dozor investora při realizaci staveb.

Poradenství a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Testování, měření, analýzy a kontroly.

Projektování pozemkových úprav.

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.

Fotografické služby.

 

 

Konkrétní akce:

Oprava Jarošova rybníka, k.ú. Stonařov, p.č. 40

    Projekt odbahnění rybníka, dosypání tělesa hráze, rekonstrukce výpustného zařízení, oprava bezpečnostního přelivu.

Malá vodní nádrž - Olešnice, k.ú. Olešnice u Okrouhlice, p.č. 884

    Výstavba malé vodní nádrže s rozsáhlým litorálním pásmem, získány finance z dotačního titulu Operační program
Životní prostředí.

Malá vodní nádrž k.ú. Ždírec na Moravě, p.č. 539/7, 457/18 a 551/5

    MVN byla navržena jako nádrž sloužící pro podporu plnění funkce lesa.

Revitalizace území v lokalitě "Zvonička, k.ú. Zbilidy"

    Malá vodní nádrž respektující okolní krajinu a provedena přírodě blízkým způsobem.

Odbahnění rybníka v obci Smilov, k.ú. Smilov u Štoků, p.č. 69

    Odbahnění návesního rybníku, rekonstrukce hráze, oprava výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu.

Revitalizace Loučského potoka a retenční nádrž, k.ú. Beranovec, p.č. 259, 176/1, 176/2 a 176/3

    MVN vyprojektována podle dotačních kritérií Operačního programu životního prostředí.

Obnova rybníka Kadolecký, k.ú. Staré Město pod Landštejnem, p.č. 3108

    Projekt na nádrž k získání dotace SZIF (Státní zemědělský intervenční fond).

Výstavba vodní nádrže Cechů v k.ú. Malý Pěčín

    Projektová dokumentace pro rybník "na zelené louce".

Výstavba vodní nádrže na p.č. 1172, 1174, 1175 a 1177 v k.ú. Dušejov

    Vodní nádrž splňující podmínky ochrany životního prostředí s extenzivním chovem ryb.

Odbahnění a rekonstrukce rybníku Šoch, p.č. 2372 a 2373 v k.ú. Olšany u Telče

    Odbahnění a rekonstrukce MVN ve volné krajině.

Odbahnění a rekonstrukce rybníku Výšky, p.č. 2070 v k.ú. Olšany u Telče

    Odbahnění a rekonstrukce rybníčku mezi zemědělskými pozemky.

Výstavba retenční nádrže na p.č. 2289, 2340/1 a 2341 v k.ú. Olšany u Telče

    Návrh retenční nádrže sloužící k zachycení povodňových průtoků na toku.

Výstavba rybníka "Prostřední" v k.ú. Ždírec a Měšín

    Nová MVN umístěna do stávající soustavy rybníků. Rybářsky využívaná nádrž k produkci ryb.

Výstavba retenční nádrže, k.ú. Chvalkovice u Dešné, p.č. 837/1, 838/6 a 839

    Nádrž s rozsáhlým retenčním objemem zvyšující ochranu území před povodněmi.

Malá vodní nádrž v k.ú. Jarošov n. Nežárkou na p.č. 129/3 a 256/2

    Rybník na okraji intravilánu obce s pokračující výstavbou nových rodinných domů na březích.

Výstavba retenční nádrže v k.ú. Urbanov na p.č. 117, 162/1 a 841/2

    Retenční prvek na toku řeky Moravská Dyje ku zmírnění povodňových stavů.

Výstavba rybochovné nádrže v k.ú. Jemnice na p.č. 1050/1, 1050/3 a 1052

    Sádkovací nádrž  navržená pro potřeby rybářského svazu - Moravský rybářský svaz.

Rekonstrukce MVN Kateřinka v k.ú. Lipnice nad Sázavou, p.č. 187

    Oprava návesního rybníčku (požární nádrž), rekonstrukce kamenných zdí, opraven břeh z kamenné rovnaniny,
výpustný objekt.

Malá vodní nádrž v k.ú. Chvojnov, p.č. 367/1, 367/3, 383 a 836/21

    Návrh malé vodní nádrže s respektováním chráněných rostlin a živočichů.

MVN Rybníček "Pod horou" na p.č. 156, 154/2, 154/4 a 154/1 v k.ú. Borovná

    Přírodě blízká nádrž, kompozičně citlivě zasazená do okolní krajiny s preferencí přirozeného přírodního rozvoje vodního společenství.

Místní komunikace v Jarošově nad Nežárkou, "Obytná zóna II"

    Návrh pro výstavbu místní komunikace v obytné zóně.

Společná opatření v k.ú. Pančava (město Jihlava) :

    -   MVN a revitalizace toku, Polní cesta, Průlehy a svodné příkopy

    Rozsáhlé řešení na podkladě Komplexní pozemkové úpravy. Navržena protierozní opatření (protierozní průlehy
a svodné příkopy) napojeny na revitalizovaný tok (odtrubnění meliorovaného toku), výstavba průtočných a neprůtočných tůní, malá vodní nádrž s litorálním pásmem. Návrh přístupové komunikace (polní cesta).

Domovní čistírna odpadních vod

    - čištění odpadních vod z novostavby rodinného domu

  •         na pozemku p.č. 604/14 v k.ú. Volfířov
  •         na pozemku p.č. 330/1 st. 191 v k.ú. Střížov
  •         na pozemku p.č. 1638/1 v k.ú. Batelov

 

Manipulační a provozní řád malé vodní nádrže (MPR MVN)

  •         Rybník zvaný "Dolňák" p.č. 1449 v k.ú. Kamenička
  •         Rybník zvaný "Horňák" p.č. 644 v k.ú. Kamenička
  •         Rybník zvaný "Nový" p.č. 85/1 v k.ú. Vržanov
  •         Rybník zvaný "Starý" p.č. 16 v k.ú. Vržanov
  •         Požární nádrž p.č. 1/1 v k.ú. Kamenička

 

Odbahnění a rekonstrukce "Obecního rybníka" na p.č. 2068 v k.ú. Růžená

    Rekonstrukce bezpečnostního přelivu nádrže, doplnění opevnění návodní strany hráze, vytěžení dnových sedimentů nádrže.

Zatrubnění vodoteče na pozemcích p.č. 2550/8, 2550/10 a 2550/12 v k.ú. Hodice

    Zaklenutí vodního toku do betonových trub DN 800 v prostoru tří soukromých zahrad.

 

Rozšíření ČOV v Pelhřimově

    -    prováděn technický dozor investora (TDI) při rekonstrukce městské čistírny odpadních vod

    V rámci intenzifikace ČOV Pelhřimov byla navýšena její kapacita na 43 000 EO. Stavební a technologické úpravy se dotkly všech objektů na čistírně (hrubé předčištění, biologické čištění, dmychárna a regulace dodávky kyslíku, chemická linka, dočištění odpadních vod, kalové hospodářství).

Technický dozor stavebníka (TDS)

    -    zajištění odborného dohledu autorizovaného vodohospodáře při realizaci stavby

  •         Výstavba retenční nádrže Jindřich, k.ú. Brtnice, p.č. 682/36
  •         MVN Rybníček "Pod horou" na p.č. 156, 154/2, 154/4 a 154/1 v k.ú. Borovná

 

Soustava nádrží "Podsedky" v k.ú. Panenská Rozsíčka, p.č. 245, 2452, 2455 ...

    Komplexní vodohospodářské řešení údolní nivy - rekonstrukce stávajících vodních nádrží, výstavba nových nádrží a neprůtočných tůní společně s revitalizovaným tokem v horní části dílčího povodí a návrh protierozních opatření chránících tuto lokalitu před splachy zemědělské půdy.

Rekonstrukce rybníka na Otavnicích na pozemku p.č. 2300 v k.ú. Hodice

    Projednání akce odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže na úřadech a dotčených orgánech, zajištění laboratorního rozboru dnového sedimentu, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce, zajištění stavebního povolení akce, příprava podkladů pro žádost o dotaci.

Oprava požární nádrže v k.ú. Třeštice, p.č. 37

    Projekční a inženýrské práce vedoucí k vydání souhlasu s rekonstrukcá požární nádrže (návesního rybníčku) v Třeštici na Vysočině.

Výstavba retenční nádrže „Velebův rybník“ v k.ú. Horní Myslová na p.č. 277/3

    Projekční a inženýrské práce na obtočné vodní nádrži umístěné v údolní nivě významého vodního toku (Myslůvka). Nádrž bude sloužit především jako retenční prostor pro zachytávání povodňových vod a zpomalování odtoku povodňové vody z povodí.

Rekonstrukce rybníka "Hřebílko", k.ú. Radkov u Telče, p.č. 759/13, 759/19, 759/20 ...

    Návrh opravy funkčních objektů nádrže společně s odbahněním zátopy nádrže, která je zanesena splachy z okolních zemědělských pozemků. Okolní terén je svažitý, přičemž agrotechnická a vegetační opatření na zemědělských pozemcích nejsou zrovna vždy vedeny v souladu s protierozní ochranou zemědělské půdy. Důsledkem je smyv úrodné zeminy (ornice) povrchovým odtokem s následnou kumulací ve vodní nádrži.

Sedimentační tůně v PR Havranka k.ú. Jiříkov u Kamene, p.č. 558/29

    Projekt na obnovu vodního ekosystému v přírodním chráněném území, spočívající ve vybudování zádržného prvku splavenin unášených vodní erozí z dílčího povodí nad zájmovým územím.

Rekonstrukce a odbahnění Špitálského rybníka na pozemku p.č. 3151 v k.ú. Černíč

    Projekt na opravu stávající nádrže ve vlastnictví Obce připravený dle požadavků dotačních titulů.

Odbahnění a rekonstrukce Farského rybníka v k.ú. Bořetín u Strmilova na p.č. 9 / 1

    MVN ve vlastnictví Obce s plochou okolo 2 ha.

Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Brná , p.č. 592 / 2 a 592 / 3

    Soustava dvou nádrží v intravilánu obce.
Uvedení do bezpečného stavu především s ohledem na zbudování dostatečně kapacitních objektů pro povodňové průtoky.

Oprava požární nádrže p.č. 63/1 v k.ú. Pístov u Jihlavy

    Degradovaná konstrukce betonové nádrže obdélníkového tvaru je nahrazena svahovanou kamennou rovnaninou, zbudována nová spodní výpust a nové stání pro plnění hasičských vozů.

 
 

Technický dozor investora pro stavbu veřejné zakázky (TDI) :

            Rekonstrukce obecního rybníku v Bezděkově (Velká Bíteš)

            Rekonstrukce obecního rybníku v Březce (Velká Bíteš)

    U staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Cílem je zvýšit kvalitu provádění staveb.

Od 1. ledna 2018 se mění § 152 odst. 4 stavebního zákona následovně:
U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.) Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

                                                                                                                [ Text převzat ze stránek komory ČKAIT]

Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka

    V lokalitě přírodně chráněné (Evropsky významné lokality Jankovský potok a Přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka)
jsme ve spolpráci s AOPK ČR a Krajem Vysočina navrhli revitalizační opatření na obnovu mokřadu. Na území se již nacházelo 5 průtočných tůní, které však přirozeným vývojem jsou zazemňovány, proto bylo území doplněno o 8 nových neprůtočných tůní, které zajistí zadržení vody v lokalitě a tím podpoří příznivý vývoj mokřadního ekosystému. Součástí návrhu je i výstavba protierozní meze, která bude chránit řešené území před splachy půdy ze zemědělských pozemků ležících v sousedství.

Rekonstrukce nádrže pro plnění funkce lesa - MVN Stražov v k. ú. Vesce u Dačic, p.č. 513/1

    Obnovená nádrž bude sloužit především k akumulaci vody v krajině (s ohledem na výskyt suchých období) s mělkovodními zónami pro vývoj vodních rostlin
a jako biotop pro vodní a obojživelné živočichy. Ekologická funkce bude umocněna vybudováním neprůtočné a nevypustitelné tůně nad nádrží.

Investorem akce jsou Lesy ČR.

Rekonstrukce vodoteče Koželužský potok v  k.ú. Jihlava na p.č. 6186

    Stavební studie možného řešení opravy toku procházejícího intravilánem města Jihlava (poblíž historického centra) tak, aby se vodoteč uvolnila z pevného sevření mezi zdmi a pomocí revitalizačních úprav (směřovaných na levý břeh do přiléhajícího parku) došlo k rozšíření nivy toku a koncepčnímu propojení prvku vody s klidovou zónou parku.
Tímto opatřením dojde ke zvětšení průtočného profilu vodoteče, což se projeví ve zvýšené schopnosti bezeškodně odolávat povodním.
 
Investorem akce je Město Jihlava.